Bank Spółdzielczy Pawłowice:
Konto: 32 8447 0005 0010 8937 2000 0001

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „nie Czekaj”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacjazostała ustanowiona przez Alinę i Piotra Czekajów, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mirelę Radwan w kancelarii notarialnej w Pszczynie, w dniu 14 grudnia 2016 r. 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Studzionka, ul. Jedności 31,43-245,woj.śląskie .

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna i edukacyjna, szczególnie w zakresie odkrywania i wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, uzdolnionych w zakresie : muzyki, tańca, aktorstwa, sztuki cyrkowej, plastyki, literatury, fotografii, architektury, produkcji audiowizualnej, reżyserii, kostiumografii, scenografii, nauk humanistycznych i ścisłych, a także wspieranie rozwoju intelektualnego i umiejętności pozwalających na samorealizację w wybranym przez siebie obszarze zainteresowań i kwalifikacji zawodowych. 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. promowanie twórców w kraju i za granicą,

 2. umożliwienie rozwoju zdolności i umiejętności dzieci i dorosłych

 3. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów,

 4. organizację festiwali talentów, w tym festiwali z cyklu „Mozaika Talentów-Karuzela z …”.

 5. organizowanie koncertów, spektakli, występów, projekcji, wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i za granicą,

 6. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych

 7. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

 8. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.

 9. stwarzanie możliwości rozwoju intelektualnego i umiejętności pozwalających na samorealizację i samodoskonalenie

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji od osób prawnych,

 3. zbiórek publicznych,

 4. majątku fundacji,

 5. odsetek i lokat bankowych,

 6. funduszy Unii Europejskiej

 7. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

§ 9

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

 

 

Zarząd Fundacji

 

§ 10

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa którymi są Fundatorzy lub osoby przez nich wskazane imiennie oraz Członków Zarządu.

2. Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Skład Zarządu ze wskazaniem pełnionej funkcji powołują działając łącznie Fundatorzy,.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, a w przypadku rezygnacji Prezesa – na ręce fundatora

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Prezesa, a w przypadku Prezesa - odwołania dokonują działając łącznie Fundatorzy

5.Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji są wynagradzani i mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 2. realizacja celów statutowych,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 7. zmiana statutu,

3. Zarząd co roku sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes i Wiceprezes jednoosobowo, Członek Zarządu łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem.

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

§ 14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 15

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmują działający łącznie Fundatorzy.

 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Fundatorów na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.